Tiedote 1/2018

Kyläyhdistys on kuluvana talvena osallistunut sovitteluun, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisuja Kiinteistöyhtymän toiminnan ongelmiin. Riidanalaisia asioita ovat muun muassa osaomistajien erilaiset näkemykset osapuolten taloudellisista vastuista ja niiden määräytymisperusteista, osaomistajien oikeuksista käyttää omistamaansa omaisuutta sekä toimintatavoista, joilla asioita hoidetaan.


Kyläyhdistys ry:n hallitus ja Harrastajateatteri ry:n johtokunta sekä neljä yksityisomistajaa esittivät sovittelussa kaksi ratkaisuvaihtoehtoa: Joko kiinteistöyhtymän omistusmuoto muutettaisiin osakeyhtiöksi, jolloin yhtiölaki määrittäisi päätöksentekojärjestyksen tai vaihtoehtoisesti osaomistajien kesken tehtäisiin yhteisomistusta koskeva sopimus, jossa määriteltäisiin yhteisesti kiinteistöyhtymän taloutta, hallintoa ja päätöksentekoa koskevat asiat sekä sovittaisiin tavasta, jolla kiinteistöyhtymän päivittäistoiminta hoidetaan.

Taloudenhoitoon liittyen esitimme, että yhdistykset maksaisivat osuutensa ylläpitokuluista Talon käyttömaksuna, joka perustuu todellisten ylläpitokulujen ja kiinteistöyhtymän muiden vuokratulojen väliseen erotukseen.Maksuliikennettä ei tällöin yhdistettäisi mihinkään yhdistysten järjestämään yksittäiseen tapahtumaan tai muihin yhdistysten omiin toimintoihin tai varainkeräyksiin, vaan kyse on selkeästä käyttömaksusta, jolla talon ylläpitokuluja katetaan ja jota vastaan omistajilla on oikeus käyttää omistamaansa omaisuutta oman toimintansa edellyttämällä tavalla.

Investointien osalta esitimme, että omistajien kokouksissa hyväksyttäisiin vuosittaininvestointisuunnitelma, joka sisältää myös rahoitussuunnitelman ja että kaikkia osaomistajia kohdeltaisiin sekä ylläpito- että investointikustannusten osalta tasapuolisesti ja samalla tavalla, jolloin maksun suuruudet määräytyisivät omistusosuuksien mukaisesti. Tällä hetkellähän tilanne on se, että yksityiset osaomistajat eivät ole velvollisia osallistumaan mihinkään kustannuksiin, vaan kustannuksista vastaavat yhdistykset silloin, kun ulkopuoliset vuokratulot eivät kata kustannuksia.

Koska kiinteistöyhtymä ei käytännössä pysty tällä hetkellä tekemään mitään päätöksiä omistajien yksimielisyysvaatimuksen vuoksi, esitimme sovittelussa Kiinteistöyhtymälle kaksitasoista hallintoa.Sen mukaisesti vuosibudjetista ja investoinneista vastaisi kaikista osaomistajista muodostuva omistajien kokous ja talon operatiivisesta toiminnasta huolehtiva talon hoitoryhmä, johon kuuluisi kaksi edustajaa kustakin omistajaryhmästä. (Omistajaryhmillä tarkoitetaan tässä tapauksessa Harrastajateatteria, Kyläyhdistystä ja yksityisiä omistajia)Päätöksenteko molemmissa elimissä perustuisi enemmistöpäätöksiin lukuun ottamatta joitakin erityiskysymyksiä ja kaikki kokouksissa läsnäolevat osaomistajat olisivat äänioikeutettuja omistuksensa mukaisessa suhteessa.

Omaa ehdotusta vastapuoli ei sovittelutapaamisessa esittänyt. Sovittelijat eivät myöskään nähneet syytä jatkaa sovittelua, mutta ehdottivat, että vastapuoli voisi toimittaa oman ehdotuksensa tammikuun loppuun mennessä. Sitä he eivät määriteltyyn takarajaan mennessä toimittaneet.

Ilman yhteisomistuksen purkamista tilanteeseen ei näytä olevan ratkaisua näköpiirissä.